Stadgar västsvenska kretsen

Stadgar västsvenska kretsen reglerar bland annat syftet med föreningen och hur beslut fattas liksom vilka som tecknar kretsen.

Stadgar västsvenska kretsen

§ 1 Kretsens namn

Kretsens namn är Västsvenska Kretsen av Svenska Rhododendronsällskapet

§ 2 Kretsens säte

Kretsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun

§ 3 Kretsens mål

Målsättningen för Kretsens verksamhet är att i västra Sverige sprida kunskap och intresse för Rhododendron, finna nya medlemmar, samt bedriva aktiviteter och annan därmed förenlig verksamhet. Kretsen skall förutom lokala intressen, stödja moderföreningens riksintressen. Kretsen skall följa moderföreningens beslut i övergripande frågor.

§ 4 Medlemskap

För att bli medlem i kretsen skall man vara medlem i Svenska Rhododendronsällskapet. För ny medlem från oktober innevarande år gäller avgiften även nästföljande år. Medlemskap i Kretsen omfattar även familjemedlem.

§ 5 Räkenskapsår – Firmateckning

Kretsens räkenskapsår omfattar tiden 1.1 – 31.12 Kretsens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter, antingen gemensamt eller var och en för sig.

§ 6 Kallelse till årsmötet

Årsmöte skall årligen hållas före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte skall ske genom meddelande i Rhododendronbladet, eller i annan skriftlig form senast två veckor före årsmötet.

§ 7 Rösträtt

Rösträtt skall upprättas för varje årsmöte genom närvarolista. Varje registrerad medlem har en röst. Röstning får ej ske genom fullmakt. Vid röstning skall den mening gälla som har fått flest röster (enkel majoritet).

§ 8 Ärenden på årsmötet

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande och justering av röstlängd genom närvarolista
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare vid votering
 5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 6. Framläggande av verksamsamhetsberättelse
 7. Framläggande av ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
  • Om fastställelse av resultaträkning och revisionsberättelse
  • Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Om ansvarsfrihet för styrelseledsmötena
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
 10. Val av styrelse samt revisorer och suppleanter
  • Ordförande väljes för ett år
  • Halva antalet ordinarie ledamöter väljes vartannat år för en period av två år
  • Minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  • Revisorer väljes för ett år
  • Valberedningen väljs för ett år och bör bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande
 11. Övriga frågor

§ 9 Styrelsens sammansättning

Kretsen leds av en styrelse bestående av ordförande, minst två ledamöter och högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie årsmöte. För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltningsberättelse utses årligen på ordinarie årsmöte för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte två revisorer.

§ 10 Stadgefrågor

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet. För att ändra kretsens stadgar krävs beslut av minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande möten.

§ 11 Upplösning av kretsen

För att upplösa kretsen krävs beslut med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande möten, varav det första skall vara ett årsmöte. Beslut om upplösning av krets skall, för att vara giltigt, skriftligen godkännas av modersällskapets, Svenska Rhododendronsällskapet, styrelse. Sådant godkännande krävs även för kretsens beslut om hur dess tillgångar skall användas vid upplösning.

2006-03-18

Aktuell styrelse

Stadgar västsvenska - Rhododendron 'Bohlken's Lupinberg'

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se