Föreningens stadgar

Föreningens stadgar reglerar bland annat syftet med föreningen och hur beslut fattas liksom vilka som tecknar föreningen.

Föreningens stadgar

STADGAR FÖR
SVENSKA RHODODENDRONSÄLLSKAPET

SÄLLSKAPETS NAMN § 1
Sällskapets namn skall vara Svenska Rhododendronsällskapet (SRS).

SÄLLSKAPETS MÅL § 2
Sällskapets mål skall vara att öka intresset för och kunskapen om rhododendron. Inriktningen kan gälla odlingsbetingelser, ekologi, växtgeografi, samplanteringsväxter och hortikulturell historia.

KRETSORGANISATION § 3
Inom Sällskapet kan bildas kretsar med verksamheten förlagd till viss ort eller visst geografiskt område. Kretsen skall inom sitt område sammanföra medlemmar och genom olika aktiviteter främja Sällskapets mål. Medlem i krets skall samtidigt vara medlem i Sällskapet.

Godkännande att bilda krets, liksom att upplösa krets, beslutas av Sällskapets styrelse och skall meddelas skriftligt. Sådant godkännande krävs även för kretsens beslut om hur dess tillgångar skall användas vid upplösning.

Krets kan inte självständigt göra åtaganden, som blir bindande för Sällskapet.

Kretsens stadgar skall godkännas av Sällskapets styrelse så att de ej strider mot Sällskapets stadgar och syften.

MEDLEMSKAP § 4
Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd årsavgift till Svenska Rhododendronsällskapets postgiro. Ett medlemskap omfattar därvid även familjemedlemmar. Medlem kan tillhöra en eller flera kretsar. För ny medlem från oktober innevarande år gäller avgiften jämväl även nästföljande år. Hedersledamot och korresponderande ledamot enligt § 5 är befriad från årsavgift.

HEDERS-, KORRESP.LEDAMOT § 5
Medlem som genom utomordentliga, mångåriga insatser i Sällskapets tjänst visat sig därav förtjänt kan, på förslag från styrelsen, av årsmötet väljas till hedersledamot. Vidare kan årsmötet, efter styrelsens förslag, till korresponderande ledamot kalla person som anses främja Sällskapets ändamål.

STYRELSEN § 6
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för Sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att:
– tillse att för Sällskapet bindande regler iakttas
– planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
– ansvara för och förvalta Sällskapets tillgångar
– förbereda års- och begärda extra möte
– verkställa av års- eller extra möte fattade beslut

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING § 7
Styrelsen består av ordföranden jämte minst 4 övriga ledamöter och minst 2 suppleanter. Varje krets bör om möjligt vara representerad i styrelsen. Denna konstituerar sig själv enligt § 8.

STYRELSENS BESLUTSORDNING § 8
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 13.

Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant, som står i tur enligt fast-ställd ordning, som styrelseledamot för återstående period.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

STYRELSENS ARBETSSÄTT § 9
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelseledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall sekreteraren föra protokoll, vilket skall justeras av ordföranden för mötet. Om styrelseledamot så begär skall avvikande mening antecknas i protokollet.

ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE § 10
Ordföranden är sällskapets officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Sällskapets stadgar som kretsarnas stadgar och övriga för Sällskapet bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

FIRMATECKNING § 11
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelsemedlemmar, antingen gemensamt eller var för sig.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE § 12
Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet, vilket skall hållas före juni månads utgång. Vid val av plats för årsmötet bör styrelsen beakta att viss spridning sker mellan kretsområdena.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet delges medlemmarna minst tre veckor före mötet. Styrelsen skall hålla årsredovisningen jämte revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Extra möte kan sammankallas på styrelsens initiativ. Styrelsen skall dessutom kalla till extra möte när det begärs av minst 20 % av Sällskapets vid aktuell tidpunkt registrerade medlemmar. Varje revisor kan vidare påkalla extra möte.

När revisor eller medlemsgrupp begär extra möte skall ändamålet anges. Kallelse skall ske inom 14 dagar efter en sådan begäran inkommit till styrelsen. Extra möte får hållas tidigast 10 dagar efter det att kallelse utgått. Ändamålet skall anges i dagordningen. Endast aviserade ärenden behandlas på extra möte.

ÅRSMÖTE ÄRENDEN § 13
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat.
3 Fastställande av dagordningen.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll. Dessa är tillika rösträknare vid votering.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
9 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
räkenskapsåret.
10 Fastställande av medlemsavgift.
11 Val av:
a) Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
c) minst två suppleanter i styrelsen med en för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, en ledamot skall vara sammankallande.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från innevarande årsmöte till och med årsmötet påföljande år.
12 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst 21 dagar före årsmötet.
Förslag om stadgeändring eller upplösning av Sällskapet skall dock inlämnas 30 dagar före års-mötet.
13 Övriga frågor
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

RÖSTRÄTT § 14
Röstlängd upprättas för varje årsmöte genom närvarolista. Varje registrerad medlem enligt § 4 och he-dersledamot enligt § 5 har en röst. En familj har endast en rösträtt per registrerad, betalande medlem.
Röstning får ej ske genom fullmakt.

BESLUT, OMRÖSTNING § 15
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning, om sådan begärs. Med undantag för de i § 18 nämnda båda fallen avgörs alla frågor vid omröstning med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock skall den ske med slutna sedlar om medlem så begär.
Vid omröstning som avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

RÄKENSKAPSÅR § 16
Räkenskapsåret omfattar tiden 1.1 – 31.12.

REVISION § 17
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

STADGEFRÅGOR § 18
Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Endast två på varandra följande möten får ändra dessa stadgar eller upplösa Sällskapet. Beslut om upplösning kräver dock att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET § 19
I beslut om upplösning av Sällskapet skall anges att Sällskapets tillgångar skall användas till av mötet bestämt ändamål.

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa(at)lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran(at)alentradgard.se

Östsvenska: lisa(at)lhform.se